Raporti QoS

Tarifa e Terminimit (FTR) në rrjetin e Operatorit të Telefonisë Fikse 'ESDE Consulting’ sh.p.k

Në referencë te Vendimit Nr.77, datë 1.10.2018 te KD te AKEP; Niveli maksimal i tarifës së terminimit në rrjetin e operatorit “ESDE Consulting” sh.p.k. do të jetë sipas vlerave dhe afateve të përcaktuara në tabelën e mëposhtme

AKTUALE

01.12.2018

01.12.2019 – (deri në një vendim tjetër të AKEP)

Tarifa e terminimit

1.29

1.00

0.70

Tarifa e terminimit

AKTUALE

1.29

01.12.2018

1.00

01.12.2019 – (deri në një vendim tjetër të AKEP)​

0.70

ESDE për telefoninë VOIP

Pika e interkoneksionit të Operatorit të Telefonisë Fikse ‘ESDE Consulting’ sh.p.k

Kompania ESDE Consulting shpk është e autorizuar në fushën e komunikimeve Elektronike në bazë të Konfirmimit të Njoftimit sipas Rregjimit të Autorizimit të Përgjithshëm Nr.2014-AP-U1856-8-2/datë 26.12.2014 të lëshuar nga AKEP. ESDE Consulting si një kompani e konsoliduar ka në përbërjen e saj një staf të kualifikuar dhe me pervojë për projektim-zbatim projektesh në sistemet e telekomunikacionit.

Lista e çmimeve:

RAJONI/ZONA

TARIFA NE LEKE/MINUTE

Kombëtare Fix

5.00

Kombëtare Mobil

12.50

Ndërkombëtare Zona 1

12.50

Ndërkombëtare Zona 2

25.00

Ndërkombëtare Zona 3

30.00

Ndërkombëtare Zona 4

35.00

Ndërkombëtare Zona 5

50.00